POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Szanowni Państwo!

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies zawiera informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych. Udostępniamy Państwu niniejszą Politykę, aby każda osoba, zktórą wchodzimy wrelację, wiedziała: kto jest administratorem jej danych osobowych; na jakich podstawach i w jakich celach przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy; jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych; jak skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Uszczegółowieniem niniejszej Polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w terminie miesiąca, w przypadku, gdy uzyskane dane nie pochodzą od osób, których one dotyczą. Odbywać się to może w szczególności za pośrednictwem klauzul informacyjnych, w stosownych wypadkach przedkładanych do podpisu lub wywieszanych na obszarze prowadzonej przez nas działalności.

Spis treści

§ 1 Administrator..... str. 1
§ 2 Punkt kontaktowy..... str. 2
§ 3 Przetwarzanie danych..... str. 2 1. Usługobiorcy (Merchanci)..... str. 2
2. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnej lub w innej formie..... str. 2
3. Dostawcy i Kontrahenci..... str. 3
4. Osoby reprezentujące oraz wyznaczone do kontaktu..... str. 4
5. Osoby odwiedzające lubkorzystające zusług naszej strony internetowej..... str. 4
6. Kandydaci do pracy..... str. 5
7. Customerzy aplikacji Instapay..... str. 5
8. Customerzy aplikacji Instapay, którzy założą konto -Userzy..... str. 6
§ 4 Inne podstawy przetwarzania..... str. 6
§ 5 Prawa..... str. 6
§ 6 Źródła danych..... str. 8
§ 7 Środki techniczne i organizacyjne..... str. 8
§ 8 Międzynarodowy transfer danych..... str. 9
§ 9 Pliki „cookies”..... str.9
§ 10 Uwagi końcowe..... str. 10

§ 1 Administrator

1. Administratorem danych osobowych jest Cashless Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110, REGON: 383743187, NIP: 7162826863, email: kontakt@instapay.pl, tel. +48 607 048 835 (dalej: „Cashless”, „administrator” lub „my”)

2. W określonych przypadkach możemy przetwarzać także dane jako ich odbiorca lub podmiot przetwarzający.

3. Podmiotem przetwarzającym Cashless jest w szczególności w stosunku do danych osobowych Customerów, przekazanych mu przez Usługobiorców (Merchantów).

§ 2 Punkt kontaktowy

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy punkt kontaktowy. Mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo pisząc na adres: odo@instapay.pl.

§ 3 Przetwarzanie danych

 1. Usługobiorcy (Merchanci) Jeśli wykupili Państwo abonament i założyli konto w aplikacji Instapay (czyli są Państwo Merchantami w rozumieniu Rozdziału II pkt 10 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną), to:

  a. Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

  b.Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcję/stanowisko;

  c. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

  d. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

  e. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;

  f. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;

  g. Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy;

  h. Gdy pomiędzy nami a Państwem dochodzić będzie do zawierania umów z zakresie których jedna strona będzie przetwarzała określone dane osobowe, na rzecz drugiej strony, to zawierane będą umowy powierzenia. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora.

 2. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnej lub w innej formie Jeśli należą Państwo do grona naszych pracowników lub osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnej lub w innej formie, to:

  a. Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie i w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub w celu realizacji umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wywiązania się z przepisów prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

  b.Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, serię i nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

  c. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy, banki oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

  d.Państwa dane przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

  e.W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5; f. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego; g. Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Dostawcy i Kontrahenci


Jeśli dostarczają nam Państwo towary lub świadczą nam usługi, to:

a. Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

b. Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcję/stanowisko;

c.Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

d.Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

e.W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5; 4

f. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego;

g. Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy;

h.Gdy pomiędzy nami a Państwem dochodzić będzie do zawierania umów z zakresie których jedna strona będzie przetwarzała określone dane osobowe, na rzecz drugiej strony, to zawierane będą umowy powierzenia. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora.

Osoby reprezentujące oraz wyznaczone do kontaktu

Jeśli są Państwo osobami reprezentującymi lub osobami wyznaczonymi do kontaktu, to:

a. Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

b.Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, firmę, z którą są Państwo powiązani, Państwa stanowisko/pełniona funkcja, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, historię kontaktów między nami, a Państwem;

c. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

d. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji potrzeb związanych z utrzymywaniem kontaktu między nami, a Państwem;

e.W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5; f. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego; g. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania może uniemożliwić komunikację między nami a Państwem.

5. Osoby odwiedzające lub korzystające z usług naszej strony internetowej. Jeśli kontaktują się Państwo z nami przez naszą stronę internetową:

a.Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); tworzenia zestawień, analiz i statystyk na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na udoskonalaniu naszej oferty i usług oraz dostosowywaniu ich do Państwa preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

b. Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować adres e-mail, adres IP;

c. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi informatyczne i marketingowe, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

d. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania lub do momentu wycofania przez Państwa zgody; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

e.W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;

f.Podanie danych jest dobrowolne;

5

g. Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny - do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki „cookies” (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w § 9;

h. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka;

i. Dane dotyczące wykorzystywania naszej strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszej strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację.

6. Kandydaci do pracy

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy lub współpracy, to:

a. Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia umowy o pracę na podstawie i w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie § 4;

b.W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe, będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

c.Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, firmę (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także inne dane, które podali Państwo w dokumentach aplikacyjnych;

d.Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne;

e. Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

f. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5; g. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego; h. Podanie danych wynika z zakresu określonego przez Kodeks pracy lub jest wymogiem umownym (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną) a odmowa ich podania może uniemożliwić nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy.

7. Customerzy aplikacji Instapay

Jeśli są Państwo Customerami aplikacji Instapay (zgodnie z definicją z Rozdziału II pkt 4 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną), tj. łączy Państwa z Usługobiorcą określony stosunek prawny, w wyniku, którego systematycznie z Państwa konta bankowego dokonywany jest przelew na rachunek Usługobiorcy, zgodnie z wiążącym Państwa planem płatności, to:

a.Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako podmiot przetwarzający, w związku z wykupieniem abonamentu przez Usługobiorcę, który świadczy Państwu usługi, za które systematycznie mu Państwo płacicie. 6

b.Łączy nas z Usługobiorcą umowa powierzenia, do której ten przystąpił w wyniku akceptacji Regulaminu, przy zakładaniu konta firmowego

c. Informacje, jakie o Państwu możemy przetwarzać, to: imię i nazwisko, część cyfr podpiętej karty płatniczej, datę ważności karty, historię płatności, adres email, numer telefonu, historię płatności, plan płatności, miejsce zamieszkania, dane Usługobiorcy, na rzecz którego pieniądze są przelewane z jego karty. Powyższe dane powierzane są nam przez naszych Usługobiorców, którzy świadczą Państwu usługi. d. Nie przetwarzamy pełnego numeru państwa karty płatniczej – informacje te przetwarza PayU, który jest odrębnym administratorem danych osobowych.

8. Customerzy aplikacji Instapay, którzy założą konto - Userzy

Jeśli są Państwo Customerami aplikacji Instapay i zdecydowali się Państwo założyć swoje konto, w celu możliwości sprawdzania historii swoich płatności, planu płatności, czy nieuregulowanych zobowiązań – w stosunku do Usługobiorcy, pod którego mają Państwo podpiętą kartę płatniczą (przez co stają się Państwo Userami w rozumieniu Rozdziału II pkt 23 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną), to:

a. Administratorem podanych przez Państwa danych jest Cashless Solutions sp. z o.o., a Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4;

b. Kategorie przetwarzanych danych osobowych jako administrator mogą obejmować: login, hasło, inne dane podane samodzielnie przez Usera.

c. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące nam usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, księgowe lub informatyczne, inni nasi zaufani partnerzy oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

d. Dane przechowywane będą przez okres uzasadniony okresem dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4; e. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5; f. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego; g. Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy; § 4

Inne podstawy przetwarzania

1. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

a. przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych etc.;

b. przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

2. Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

a. prowadzenia korespondencji i kontaktu z Państwem; 7

b. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi;

c. promocji firmy oraz naszych usług; d. tworzenia zestawień, analiz i statystyk; e. nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej; f. archiwizacji.

3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.

§ 5 Prawa

1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Państwa żądanie. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

2. Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.

3. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić Państwu naszą ofertę, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO z powodu np. obowiązków prawnych ciążących na nas.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą. Zaznaczyć jednak należy, że nie jest to prawo bezwzględne i w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO z powodu np. obowiązków prawnych ciążących na nas.

5. Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

6. Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych 8 osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

8. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w

niektórych sytuacjach, jak już było wyżej zaznaczone, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych.

11. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 1 lub § 2.

§ 6 Źródła danych

1. Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.

2. W niektórych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.

3. W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że:

a. dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Państwa jako osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu;

b. w przypadku osób biorących udział w procesie rekrutacji lub osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną - dane osobowe mogły zostać uzyskane od agencji rekrutacyjnych lub firm doradztwa personalnego, z którymi współpracujemy lub naszych pracowników (w przypadku poleceń);


§ 7 Środki techniczne i organizacyjne

1. Zobowiązujemy się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

2. Stosujemy zabezpieczenia fizyczne oraz logiczne o wysokim standardzie.

3. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia: a. poufności – będziemy chronić Państwa dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim; b. integralności – będziemy chronić Państwa dane przed nieuprawnioną modyfikacją; c. dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do Państwa danych, tylko jeżeli wystąpi taka konieczna potrzeba.

5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.

6. Każdy nasz pracownik lub współpracownik posiadający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

7. Dane osobowe, które podają Państwo na naszej stronie są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL. Zabezpiecza on transmisję danych w obrębie domeny i potwierdza jej autentyczność.

§ 8 Międzynarodowy transfer danych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw i organizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

§ 9 Pliki „cookies”
1. Nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies”.

2.
Pliki „cookies”, są to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.

3.
Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie muszą stanowić zawsze danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4.
Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" w Państwa komputerach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.
Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania ich pełnego działania.

6.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 10 cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

7.
Nasza strona internetowa wykorzystuje „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do: a. dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji; b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji stron internetowych, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; c. rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb; d. zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu; e. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

8.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć Google, która dostarcza statystyki odwiedzin dla Serwisu, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

9.
W ramach naszej strony internetowej możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. Powyższe dane będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

10.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

11. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies.

12. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Itp.

13. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach

14. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszej strony internetowej, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności naszej strony internetowej.

15. Wskazane powyżej w niniejszym punkcie okresy przechowywania danych osobowych będą zachodzić najczęściej. W związku z wielością możliwych sytuacji, ewentualne pytania dotyczące okresów przechowywania danych osobowych w danej sytuacji prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w § 1 lub § 2.

§ 10 Uwagi końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty.

 2. O wszelkich zmianach dotyczących przetwarzania danych będziemy Państwa informować stosownym komunikatem na naszej stronie internetowej.

 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10.09.202

Plik do pobrania

Instapay Logo

© 2022 Cashless Solutions sp. z o.o, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy,

KRS:0000792621; NIP: 7162826863

Facebook iconlinkedin icon

© 2022 Cashless Solutions sp. z o.o, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy,

KRS:0000792621; NIP: 7162826863