POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.INSTAPAY.PL

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Cashless Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach w ramach korzystania z serwisu dostępnego pod adresem: www.instapay.pl oraz jego funkcjonalności.

W niniejszej Polityce prywatności zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Usługobiorców serwisu dostępnego pod adresem: www.instapay.pl , w tym serwisu dostępnego pod adresem: www.instapay.pl , które to dane są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies.

I. Definicje


Dane Osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności udostępniona w Serwisie internetowym Usługodawcy w ramach świadczonych usług, określający zasady prywatności oraz ochronę Danych Osobowych Użytkowników.
Regulamin – dokument stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady działania Serwisu internetowego oraz prawa i obowiązki wymienionych w nim podmiotów dostępny pod adresem: www.instapay.pl

Serwis internetowy/Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikom i Usługobiorcy korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem internetowym: www.instapay.pl oraz umożliwiająca skorzystanie z usług Usługodawcy Zewnętrznego.


Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Cashless Solutions Sp. z o.o. pod adresem www.instapay.pl, na której udostępniony jest również Serwis internetowy.


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).


Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest pracownikiem, współpracownikiem, zleceniobiorcą lub klientem Merchanta bądź też którego łączy z Usługobiorcą inny stosunek prawny o podobnym charakterze, lub jego kontrahent, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.


Usługodawca – Cashless Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego nr 1, 24-110 Puławy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000792621, posiadająca numer NIP: 71628826863, oraz numer REGON: 383743187.


Merchant/Usługobiorca – oznacza przedsiębiorcę, z którym Usługobiorcę łączy Umowa Współpracy, na podstawie której Usługobiorcy ci mogą umożliwić swoim pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, bądź klientom Merchanta, bądź też którego łączy z Usługobiorcą inny stosunek prawny o podobnym charakterze, w tym jego kontrahent, korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu i dokonywania płatności za towary/usługi proponowane przez Merchanta przez Dostawców oraz korzystania z obcych systemów płatności.


Klient Końcowy – oznacza klienta Merchanta, któremu Dostawca usług płatniczych Użytkownika Merchanta przekazuje transakcję płatniczą zainicjowaną i zaakceptowaną przez tego Użytkownika, poprzez nawiązanie relacji z dostawcą usług płatniczych Klienta Końcowego, celem zrealizowania transakcji płatniczej, a której podstawą jest zapłata za towary/usługi dostarczane przez Klienta Końcowego Użytkownikowi.


II. Administrator danych


Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych na Stronie internetowej, w tym Serwisie internetowym jest Usługodawca, tj. Cashless Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego nr 1, 24-110 Puławy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000792621, posiadająca numer NIP: 7162826863, oraz numer REGON: 383743187 („Administrator”).
Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@instapay.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora tj. ul. Ignacego Mościckiego nr 1, 24-110 Puławy.

III. Inspektor Ochrony Danych


Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@instapay.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora tj. ul. Ignacego Mościckiego nr 1, 24-110 Puławy, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w sprawie korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.

IV. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu internetowego, Usługodawca zbiera dane, w tym Dane Osobowe, w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, jak również informacje z zakresu aktywności Użytkowników podczas wizyty w Serwisie.

 2. Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z właściwymi i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO, przepisami szczególnymi umożliwiającymi stosowanie RODO oraz przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania Danych Osobowych.

V. Cele, podstawy przetwarzania danych

 1. Dane Osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
  a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w ramach usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług w ramach Strony internetowej.

 2. Usługodawca zapewnia możliwość kontaktu przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane:
  a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz nawiązania stosunków gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

 3. Użytkownicy zakładający konto w Serwisie proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych w celu realizacji świadczonych usług. Podanie Danych Osobowych jako obowiązkowe jest wymagane na potrzeby prawidłowej realizacji rejestracji do obsługi Konta, w tym jego obsługi w Serwisie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przy pośredniczeniu w płatnościach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Szczegółowe informacje dotyczące zakładania konta oraz świadczonych usług znajdują się w Regulaminie dostępnym pod adresem www.instapay.pl.

 4. W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza Dane Osobowe subskrybentów składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez subskrybenta z usługi newsletter, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.


VI. Pliki Cookies

 1. Serwis internetowy ww.instapay.pl wykorzystuje pliki Cookies tj. pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera Użytkownika korzystającego z Serwisu, które zawierają określone informacje umożliwiające w szczególności identyfikację połączenia. pliki Cookies stanowią prawnie dopuszczalne i użyteczne narzędzie, na przykład w analizowaniu skuteczności projektu strony internetowej i reklamy oraz w sprawdzaniu tożsamości użytkowników prowadzących transakcje w systemie online.

 2. Serwis wykorzystuje Cookies sesyjne, które przechowywane na urządzeniu Użytkownika pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 3. Serwis wykorzystuje Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 4. Serwis wykorzystuje pliki Cookies wewnętrznie w celu realizacji procesów niezbędnych do zapewnienia realizacji funkcjonalności Serwisu, w celach statystycznych oraz reklamowych, a także w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, w tym zakresie niezbędnym dla utrzymania w pamięci dokonanych przez Użytkownika wyborów dotyczących zamówienia, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług. Za pośrednictwem plików Cookies Serwis zbiera dane dotyczące aktualnego języka Użytkownika, adresu strony wywołującej.

 5. Pliki Cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach. Polityka ochrony prywatności Google Analystics.
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików Cookie i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest, np. samodzielne zarządzanie plikami Cookie. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
  a) zaakceptowania obsługi plików Cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez stronę www;
  b) zarządzania plikami Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika strony, określenia ustawień dla różnych typów plików Cookies, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
  c) blokowania lub usuwania plików Cookies.

 7. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych to m.in.: Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Chrome - https://www.google.com/intl/pl/chrome/privacy/ Opera- https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 8. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików Cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszej stronie www.instapay.pl

VII. Okres przechowywania Danych Osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Usługodawcę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub obsługi zapytania, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy.

 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 3. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 4. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym i wyrażonych podczas rejestracji Konta do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem Klienta Końcowego, który zazwyczaj wynosi 2 lata zgodnie z art. 751 pkt. 1) Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy - np. w przypadku większości roszczeń będzie to termin 6 lat, ustalany zgodnie z brzmieniem art. 118 ustawy kodeks cywilny.


VIII. Odbiorcy Danych Osobowych


Administrator ujawnia Dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, takimi odbiorcami Danych Osobowych Użytkowników są pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem np. świadczące usługi hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, obsługi prawnej lub doradczej oraz _______________________.

IX. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Biorąc pod uwagę, iż poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, Administrator przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administrator przy realizacji wsparcia przy realizacji dla usług m.in. infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

 2. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator przekazuje dane na podstawie przesłanek wskazanych w art. 46 RODO.
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

X. Prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
  XII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

XI. Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich Danych Osobowych i informacji o nich.

 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 27.01.2021 r.

Instapay Logo

© 2020 Cashless Solutions sp. z o.o, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy,

KRS:0000792621; NIP: 7162826863

Facebook icon

© 2020 Cashless Solutions sp. z o.o, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy,

KRS:0000792621; NIP: 7162826863