WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INSTAPAY DOSTĘPNEGO NA STRONIE WWW.INSTAPAY.PL
("Regulamin" lub "Warunki Korzystania z Serwisu")


I. Informacje Ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dostępu do Serwisu oraz jego funkcjonalności, w tym
  świadczenia usług drogą elektroniczną, został wydany na potrzeby i w celu świadczenia usług przez
  Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego na rzecz Użytkowników, znajdującego się na
  stronie www.instapay.pl, w tym został on wydany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zgodnie z
  definicjami znajdującymi się w dziale II ("Serwis").

 2. Niniejszy Regulamin określa m. in. (1) rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę w
  ramach niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników (2) Specyfikę potencjalnej relacji pomiędzy
  Usługodawcą, a Dostawcą (3) warunki dostępu i korzystania z oprogramowania dostarczanego przez
  Usługodawcę (narzędzi informatycznych) oraz powiązanych produktów i usług świadczonych przez
  Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym:
  a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym oraz
  teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca do świadczenia usług w ramach Serwisu,
  w tym świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  b) ew. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Dostawcy,
  o ile Usługodawca je posiada - co nastąpi w wypadku, gdy Dostawca je udostępnił,
  c) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę oraz Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
  d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług dostępu do Serwisu oraz
  świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu.

 3. Serwis, o którym mowa w ust. 1 powyżej, prowadzony jest przez Usługodawcę tj. spółkę Cashless
  Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, przy ul. Ignacego
  Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy Lublin - Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000792621, posiadająca numer NIP: 7162826863 oraz numer
  REGON: 383743187.

 4. Kontakt Usługobiorcy oraz Użytkowników z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem formularza kontaktowego Usługodawcy udostępnionego na stronie
  internetowej Serwisu pod adresem www.instapay.pl.
  b) telefonicznie pod numerem: (+48) 607046423
  c) za pośrednictwem poczty elektronicznej - pod adresem e-mail: michal@instapay.pl;
  d) pocztą tradycyjną na adres: Cashless Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy.

 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która
  umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

II. Definicje


Strony zgodnie postanawiają, że nadają poszczególnym oznaczeniom w ramach niniejszego
Regulaminu następujące oznaczenia:


Ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


Ustawa o usługach płatniczych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 794).


Serwis - zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, prowadzona przez
Usługodawcę, która została przygotowana i udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca
Użytkownikom, w tym Usługobiorcy korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji
opracowanych przez Usługodawcę poprzez Serwis, w tym zakładanie kont, organizowanie płatności
(systemy płatności prowadzą podmioty zewnętrzne względem Usługodawcy, w tym Dostawcy), który
jest dostępny pod adresem internetowym: www.instapay.pl oraz umożliwiający skorzystanie z usług
płatniczych wybranych Dostawców (jedynie poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi
informatycznych, celem sparowania Użytkownika z Dostawcą) oraz bieżącego wprowadzania i
administrowania planowanymi Płatnościami w ramach systemów płatności prowadzonych przez
podmioty zewnętrzne. Serwis dostarcza narzędzia informatyczne do dokonania przez Użytkowników
lub Usługobiorcę płatności za towary i/lub usługi na rzecz Klienta Końcowego, co następuje poprzez
świadczenie usług płatniczych oraz innych usług, przez Dostawcę bezpośrednio na rzecz tych
Użytkowników/Usługobiorców, w tym korzystanie z obcych systemów płatności dostarczanych
przez podmioty inne, niż Usługodawca.


Cookies (tzw. "ciasteczka") - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer - szczegóły dotyczące Cookies
zostały opisane w Polityce Prywatności.


Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o
których mowa w RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Zasady dotyczące
przetwarzania Danych Osobowych znajdują się (opisane zostały) w Polityce Prywatności.


Użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, która jest pracownikiem, współpracownikiem, zleceniobiorcą lub klientem Merchanta bądź
też którego łączy z Usługobiorcą inny stosunek prawny o podobnym charakterze, lub jego kontrahent,
który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.


Usługodawca - Cashless Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego nr 1, 24-
110 Puławy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000792621, posiadająca numer NIP: 7162826863, oraz numer
REGON: 383743187.


Merchant/Usługobiorca - oznacza przedsiębiorcę, z którym Usługobiorcę łączy Umowa Współpracy,
na podstawie której Usługobiorcy ci mogą umożliwić swoim pracownikom, współpracownikom,
zleceniobiorcom, bądź klientom Merchanta, bądź też którego łączy z Usługobiorcą inny stosunek
prawny o podobnym charakterze, w tym jego kontrahent, korzystania z usług świadczonych przez
Usługodawcę w ramach Serwisu i dokonywania płatności za towary/usługi proponowane przez
Merchanta przez Dostawców oraz korzystania z obcych systemów płatności.


Klient Końcowy - oznacza Merchanta, któremu Dostawca usług płatniczych Użytkownika Merchanta
przekazuje transakcję płatniczą zainicjowaną i zaakceptowaną przez tego Użytkownika, poprzez
nawiązanie relacji z dostawcą usług płatniczych Klienta Końcowego, celem zrealizowania transakcji
płatniczej, a której podstawą jest zapłata za towary/usługi dostarczane przez Klienta Końcowego
Użytkownikowi.


Polityka Prywatności - dokument udostępniony w Serwisie Usługodawcy w ramach świadczonych
usług, określający zasady prywatności, ochronę Danych Osobowych Użytkowników oraz inne kwestie,
a którego uprzednia akceptacja jest warunkiem możliwości skorzystania przez Użytkownika z usług
Usługodawcy - aktualna wersja obowiązującej Polityki Prywatności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu,
Konto - wyszczególniona dla Użytkownika podstrona internetowa Serwisu, na której zamieszczane są
informacje o Użytkowniku, przeprowadzonych przez niego Płatnościach (podanie kwot oraz dat
realizacji), harmonogramach płatności (w ramach podglądu pod obce systemy płatności) oraz inne
informacje umieszczone przez Usługodawcę, w ramach których przetwarzane są dane osobowe
Użytkowników w zakresie i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności. Konto na rzecz
Usługobiorcy (Konto Firmowe) posiada ponadto funkcjonalności polegające na możliwości m. in.
przeglądania Płatności jego Użytkowników czy też wprowadzania nowych Płatności (w ramach obcych
systemów płatności) zatwierdzanych przez Użytkowników Merchanta, jeśli one ich dotyczą i wymagają
tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz
zakres danych, jakie powinny zostać podane przy zakładaniu Konta, w tym zakres danych jakie powinny
być ujawniane określonym podmiotom przy korzystaniu z Konta określa Polityka Prywatności.


Regulamin/Warunki Korzystania z Serwisu - niniejszy dokument stanowiący regulamin świadczenia
usług, w tym dostępu do Serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
zasady działania Serwisu oraz prawa i obowiązki wymienionych w nim podmiotów.


RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).


Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę w postaci dostępu do Serwisu, w tym usług
świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym zgodnie z ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz usługi wchodzące w skład Konta,
w tym te opisane szerzej w pkt III Regulaminu. Usługa dostarczana przez Usługodawcę polega m. in. na
udzieleniu dostępu do Serwisu oraz poprzez wykonywaniu czynności polegających na wysyłaniu i
odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie
Użytkowników, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie
są i nie stanowią usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych - usługi takie
świadczone mogą być, na podstawie odrębnych umów, przez Dostawców na warunkach przez nich
ustalonych. Co więcej, Usługi nie stanowią usług prowadzenia systemu płatności w rozumieniu
właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Dostawca - dostawców usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, realizujących
we własnym imieniu usługi płatnicze na rzecz Użytkowników, o których to usługach jest mowa m. in.
w art. 3 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych.


Podwykonawcy Dostawcy - należy przez to rozumieć agentów i agentów rozliczeniowych w
rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, pełnomocników oraz podwykonawców Dostawcy w
rozumieniu art. 474 ustawy kodeks cywilny, pomagających mu (Dostawcy) wykonać usługi płatnicze
oraz inne, które świadczy on na rzecz Użytkownika, za których wyłączną odpowiedzialność ponosi
Dostawca, a nie Usługodawca.


Płatność - usługa płatnicza przekazania środków do Klienta Końcowego, która świadczona jest przez
Dostawcę Użytkownika i Klienta Końcowego.


Umowa Współpracy - umowa na korzystanie z Serwisu zawarta pomiędzy Merchantem, a
Usługodawcą.


Plan Płatności - określone przez Usługobiorcę i zaakceptowane przez Użytkowników terminy i kwoty
płatności na rzecz Klientów Końcowych.


Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona za pośrednictwem narzędzi
informatycznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta Końcowego oraz Usługobiorcy za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej podmiotom
automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera,
zawierającego informacje o Usługach, nowościach i promocjach w Serwisie www.instapay.pl,
świadczona na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

III. Ogólne warunki

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu nie są usługami płatniczymi w rozumieniu
  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych - stanowią one usługi informatyczne
  (rozwiązania) umożliwiające skorzystanie Użytkownikom z usług, w tym usług płatniczych określonych
  Dostawców - a więc usługi umożliwiające wyłącznie bezpośrednie sparowanie (połączenie)
  Merchanta/Użytkownika z Dostawcą. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak lub
  nienależyte świadczenie usług przez Dostawcę, a jego zobowiązaniem w ramach korzystania z Serwisu
  nie jest wykonywanie transakcji płatniczych, w tym ich inicjowanie oraz ich dostępności w zakresie, w
  jakim leży to w gestii samego Dostawcy oraz Podwykonawców Dostawcy. Co więcej, Usługodawca nie
  prowadzi systemów płatności w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

 2. Lista Dostawców, z usług których (płatniczych, systemów płatności) Użytkownik ma możliwość
  skorzystać za pośrednictwem sparowania go (Użytkownika) z takim usługodawcą na dzień dzisiejszy
  jest następująca:
  a. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul.Grunwaldzka
  186,wpisanądorejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 7792308495,

 3. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Usługodawca nie jest ani dostawcą usług płatniczych ani
  agentem (w tym rozliczeniowym) w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych w rozumieniu przepisów
  krajowych Dostawcy.

 4. Wszelkie reklamacje w zakresie nie związanym z działalnością Serwisu powinny być kierowane do
  podmiotów innych, niż Usługodawca które dostarczają konkretne usługi/towary.

 5. Podczas świadczenia Usług Usługodawca nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych
  Użytkowników oraz samego Merchanta, nie ma podglądu w samą transakcję płatniczą
  Użytkowników/Merchanta, nie inicjuje jej/nie uczestniczy w nich, nie prowadzi systemu płatności w
  tym nie przechowuje on informacji o nich na swoim serwerze - jedynymi informacjami dotyczącymi
  płatności są te przechowywane przez Usługodawcę w postaci ostatnich czterech cyfr numeru karty
  płatniczej Użytkownika/Merchanta oraz kwoty dokonanych transakcji z przypisaniem ich do
  konkretnego Merchanta/Użytkownika. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w
  Polityce Prywatności.

 6. Czynności dokonywane w ramach Serwisu oraz Usługi świadczone przez Usługodawcę nie mają
  charakteru czynności bankowych, usług płatniczych ani nie stanowią systemów płatności.

 7. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem
  Serwisu, musi zaakceptować niniejszy Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nich
  zawartych. Merchant akceptuje ww. zasady podpisem pod Umową Współpracy. Warunki skorzystania
  z Serwisu zostały również wskazane w dalszej części niniejszego Regulaminu. Uruchomienie Serwisu i
  rozpoczęcie korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę jest równoznaczne z pełną
  akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu i Polityki Prywatności. Każdy
  Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do
  przestrzegania postanowień wskazanych powyżej aktów.

 8. Usługobiorca/Użytkownik oświadczają, że łączy ich ważny stosunek prawny, na podstawie którego
  dokonywane będą Płatności, które nie będą w żaden sposób weryfikowane przez Usługodawcę co do
  ich ważności i skuteczności ich dokonania.

 9. Korzystanie z Serwisu jest darmowe dla Użytkowników innych, niż Merchant. Rozliczenie Usługodawcy
  z Mechantem następuje na podstawie Umowy Współpracy.

 10. Usługodawca oświadcza, że nie świadczy on, w ramach swoich Usług oraz za pośrednictwem Serwisu,
  również usługi dostępu do informacji o rachunku w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, a także
  nie bierze udziału w samej usłudze płatniczej jako podmiot ją wspierający lub w niej uczestniczący –
  wszystko odbywa się pomiędzy Użytkownikami (w tym Merchantem) oraz ww. instytucjami
  płatniczymi. Co więcej, Usługodawca nie prowadzi systemu płatności w rozumieniu ustawy o usługach
  płatniczych.

IV. Serwis

 1. Korzystanie z Serwisu (rejestracja etc.), w tym założenie Konta w Serwisie możliwe jest wyłącznie dla
  Użytkowników, których (1) Usługobiorca ma zawartą, ważnie obowiązującą na dzień zakładania Konta
  z Usługodawcą Umowę Współpracy (2) Usługobiorca danego Użytkownika założył uprzednio, w sposób
  prawidłowy, Konto Firmowe w Serwisie i zostało ono, w sposób prawidłowy, zarejestrowane i
  aktywowane przez Usługodawcę.

 2. Konto Firmowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zakładane jest przez Usługobiorcę w celu dodania
  do Serwisu i Konta Firmowego swojej bazy powiązanych Kont Użytkowników będących jego klientami
  (dla których Merchant jest Klientem Końcowym). Po założeniu Konta Firmowego i dodaniu
  Użytkowników (w tym każdorazowym rozszerzeniu listy tych Użytkowników) Usługodawca wyśle -
  poprzez Serwis lub mailowo - link aktywacyjny do swoich Użytkowników, z zaproszeniem ich do
  założenia konta w Serwisie.

 3. Użytkownicy, którzy otrzymają zaproszenie do Serwisu od ich Usługobiorcy (Merchanta) w postaci linka
  otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą zobowiązani do (1) założenia konta i
  podania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności (2)
  zatwierdzenia swojego Planu Płatności (systemu płatności) u usługodawcy ją prowadzącego (3)
  podpięcia swojej karty płatniczej i wyrażenia zgody u Dostawcy lub w sposób przez niego akceptowalny
  w zakresie zgody na pobieranie płatności cyklicznych.

 4. Prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej
  (jedynie 4 ostatnie cyfry numeru karty płatniczej oraz data ważności karty) na Koncie - poprzez
  otrzymanie przez Usługodawcę zwrotnej informacji od Dostawcy. Usługodawca nie zapisuje i nie
  przechowuje innych danych dotyczących karty płatniczej.

 5. Klient Końcowy, po poprawnym wprowadzeniu Danych Osobowych, o których mowa Polityce
  Prywatności, otrzyma wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji
  Konta, zawierającą potwierdzenie prawidłowo dokonanej rejestracji.

 6. Klient Końcowy i Użytkownik mają obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych
  zapisanych i przechowywanych w Serwisie.

V. Płatność

 1. Wysokość Płatności określa Plan Płatności wprowadzony przez Merchanta w systemie płatności
  prowadzonym przez zewnętrznych dostawców.

 2. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy i rozpoczyna się od faktycznego dnia
  rejestracji Klienta Końcowego. Kolejne okresy rozliczeniowe rozpoczynają się z pierwszym dniem
  miesiąca i kończą z ostatnim dniem trwającego miesiąca.

VI. Dane Osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji zapisów niniejszego Regulaminu
  zostały opisane w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  Polityka Prywatności zawiera m.in. :
  a) zasady przetwarzania danych osobowych,
  b) role podmiotów podczas przetwarzania danych osobowych,
  c) informacje o administratorach danych osobowych oraz informacje wymagane przez RODO.

VII. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  a) Komputer osobisty połączony z siecią Internet i dostęp do sieci internet;
  b) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  c) Wykorzystywana przeglądarka powinna akceptować Pliki Cookies.

 2. W przypadku niespełnienia ww. minimalnych wymagań technicznych korzystanie z Usług może okazać
  się niemożliwe lub Serwis/narzędzia teleinformatyczne dostarczane przez Dostawcę mogą działać
  nieprawidłowo w ramach jego struktury.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne
  występujące na urządzeniu mobilnym (firewall, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików
  multimedialnych, programy antywirusowe itp.), które uniemożliwiają dostęp do treści zawartych w
  Serwisie, powstałe z przyczyn od niego niezależnych oraz za problemy techniczne powstałe po stronie
  Dostawców i usługodawców zewnętrznych, co do dostarczanych przez niego rozwiązań technicznych
  do świadczenia ich usług.

VIII. Usunięcie Konta

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik, z wyjątkiem Merchanta może, w dowolnym momencie, usunąć
  swoje Konto.

 2. Usługodawca może, w dowolnym momencie, usunąć Konto Użytkowników innych, niż sam Merchant.

 3. Usunięcie Konta Firmowego powoduje automatycznie usunięcie Konta Użytkowników pochodzących
  od Merchanta w sposób zautomatyzowany, na co Użytkownicy Ci wyrażają zgodę.

 4. Usunięcie Konta Użytkownika innego niż Merchant możliwe jest - po spełnieniu powyższych warunków
  - również poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w zakładce „Ustawienia konta” przez
  Użytkownika. System poprosi o potwierdzenie chęci usunięcia Konta. Kliknięcie „Usuń konto”
  spowoduje usunięcie Konta Użytkownika.

 5. Użytkownik inny niż Merchant może również usunąć swoje Konto na wniosek skierowany pocztą
  elektroniczną na adres: kontakt@instapay.pl, bądź na pisemną prośbę wysłaną na adres: Cashless
  Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego nr 1, 24-110 Puławy. Usługodawca
  zobowiązuje się do usunięcia Konta Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wniosku.

 6. Usunięcie Konta/Konta Firmowego Użytkownika/Merchanta spowoduje usunięcie wszystkich danych
  zgromadzonych w Serwisie powiązanych z Kontem/Kontem Firmowym/Kontami powiązanymi z
  Merchantem z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności dotyczących przechowywania i
  usuwania danych osobowych.

 7. Użytkownik nie może ponownie aktywować usuniętego Konta/Konta Firmowego - musi od nowa
  przeprowadzić procedurę rejestracyjną i spełnić wszystkie pierwotne warunki z tym związane.

 8. Usunięcie Konta Firmowego następuje w sposób automatyczny w wypadku, gdy rozwiązaniu poprzez
  wypowiedzenie lub w jakikolwiek inny prawnie dopuszczalny sposób ulegnie Umowa Współpracy.

IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) produkty lub usługi, które świadczy lub dostarcza Dostawca/Merchant/usługodawca zewnętrzny -
  za które podmioty te ponoszą wyłączną odpowiedzialność,
  b) Ważną podstawę prawną i zasadność kwot Płatności przekazywanych pomiędzy Użytkownikiem i
  Merchantem,
  c) Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
  d) Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji
  przy rejestracji bądź na późniejszym etapie;
  e) Problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca
  przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub w którym nie mógł zapobiec
  oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  f) Szkody będące wynikiem przerw w świadczeniu Usług w przypadku zaistnienia ich z przyczyn
  niezależnych od Usługodawcy (niezawionionych przez Usługodawcę);
  g) Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu Użytkownika, systemu stosowanego przez
  Użytkownika lub też innymi okolicznościami, które nie powstały na skutek zawinionego działania
  lub zaniechania Usługodawcy lub podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu w sposób do
  tego nieprzeznaczony ani za wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach
  Serwisu albo takich, o których informacje zamieścili w Serwisie, jak również nie ponosi
  odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a
  stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych,
  nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób
  trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak podstawy prawnej w zakresie wprowadzonej
  Płatności.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od
  niego. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia
  zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
  czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.

 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź
  niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem,
  błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem
  komputerowym, awarią linii lub systemu.

 7. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub
  wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik korzystający z Serwisu.

X. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie
  obowiązującego prawa, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu i dokumentów
  stanowiących jego integralną część oraz innych obowiązujących go regulacji,
  b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy
  prawa;
  c) niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami
  współżycia społecznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik
  zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w
  błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika,
  w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych,
  całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści
  nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą
  wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez
  Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych
  dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 4. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w
  wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej
  wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze
  uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o
  których mowa powyżej, Usługodawca ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym
  bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 5. Użytkownik ma prawo samodzielnie, za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy i tylko w zakresie
  w jakim umożliwia to Serwis, zamieszczać w Serwisie informacje, dokumenty i inne dane dotyczące
  jego Konta Firmowego/Konta, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego
  prawa, niniejszymi Warunkami oraz dobrymi obyczajami oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich.

 6. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące prawo.

 7. Zabronione jest kopiowanie materiałów zamieszczonych w Serwisie, a także ich rozpowszechnianie w
  jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody Usługodawcy, z wyjątkiem materiałów zamieszczonych w
  Serwisie przez Użytkownika.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonej Usług, Serwisu poprzez
  stosowną zmianę niniejszego Regulaminu.

XI. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W oparciu o art. 6 pkt. 1 Ustawy, Usługodawca informuje Użytkowników o szczególnych zagrożeniach
  związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny
  być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę
  Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

 3. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania
  przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na
  dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich
  utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem
  Serwisu.

 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  a) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe,
  przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci,
  takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  b) programy szpiegujące (ang.spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą
  informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  c) spam– niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu
  odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania
  osobę lub instytucję (ang. phishing);
  e) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi
  hackerskich jak exploit i rootkit.

 5. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia
  elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program
  taki winien być stale aktualizowany.

 6. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych
  drogą elektroniczną zapewniają także:
  a) włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
  b) aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
  c) nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  d) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
  e) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
  f) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
  g) szyfrowanie transmisji danych;
  h) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
  i) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.


XII. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe
  oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w tym
  w ramach ustawy prawo własności przemysłowej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych
  w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

 2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Usługodawcy
  lub znaki towarowe należą do Usługodawcy lub posiada on odpowiednie prawo pozwalające na
  korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści
  wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi
  się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku
  osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu uprawnionego,
  pod rygorem nieważności.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do każdoczasowej zmiany zawartości Serwisu.


XIII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy poprzez pocztę elektroniczną lub w formie
  pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.

 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i Nazwisko, a w przypadku Usługodawcy Zewnętrznego jego firmę i numer NIP;
  b) adres email;
  c) numer telefonu;
  d) zgłaszane roszczenie lub zastrzeżenie oraz krótki opis przyczyn uzasadniających podstawę
  roszczeń.

 4. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia
  reklamacji, Usługodawca w miarę możliwości skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich uzyskania.

 5. Odpowiedzi na Reklamacje składane przez Użytkowników rozpatrywane są niezwłocznie po ich
  otrzymaniu, w kolejności ich wpływania w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Brak odpowiedzi na
  reklamację w terminie 30 dni oznacza, stosownie do brzmienia art. 7a ustawy o prawach
  konsumenta, że reklamacja Użytkownika będącego konsumentem została uznana za zasadną – w
  pozostałym zakresie co do reklamacji Użytkowników nie konsumentów brak odpowiedzi nie
  wywołuje takiego skutku.

 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na adres
  email wskazany w zgłoszeniu reklamacji.


XIV. Prawa konsumenta

 1. Użytkownik będący konsumentem oświadcza, w związku z zawieraniem umowy na świadczenie
  Usług, która jest umową zawieraną na odległość, że zdaje sobie sprawę, że będą miały do niego
  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
  287, dalej: ustawa o prawach konsumenta). Umowa świadczenia Usług jest umową zawartą w
  ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania
  się na odległość do chwili zawarcia umowy świadczenia Usług włącznie.

 2. Usługodawca jako przedsiębiorca, przedkłada Użytkownikowi, jako konsumentowi następujące
  informacje:
  a. Usługodawcą jest Cashless Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego nr
  1, 24-110 Puławy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000792621, posiadająca numer NIP: 7162826863, oraz numer
  REGON: 383743187,
  b. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
  świadczenia Usług oraz od niniejszego Regulaminu i załączników od niego bez podania przyczyn,
  poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
  na świadczenie Usług lub od dnia potwierdzenia informacji wskazanych w niniejszym ustępie na
  trwałym nośniku danych lub w formie papierowej - wraz z upływem późniejszego z tych dwóch
  powołanych terminów. Użytkownik taki nie poniesie żadnych kosztów związanych ze złożonym
  oświadczeniem o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług, a umowa o świadczenia Usług będzie
  uznana za niezawartą - Użytkownik będący konsumentem, będzie zwolniony ze wszelkich
  zobowiązań,
  c. Użytkownik będący konsumentem nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów wynikających z
  korzystania ze środków porozumiewania się na odległość i nie ma możliwości, ażeby one
  wystąpiły,
  d. Reklamacje w zakresie umowy świadczenia Usług można składać w sposób opisany w Rozdziale
  XIII “Reklamacje” niniejszego Regulaminu,
  e. Usługodawca przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporów, które wynikają z
  niniejszej umowy świadczenia Usług - podmiot w sposób pozasądowy rozstrzygający spory został
  wskazany w Rozdziale XVI “Rozstrzyganie sporów” w ramach niniejszego Regulaminu.
  f. prawem właściwym, które będzie stosowane w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a
  Użytkownikiem w zakresie zawarcia oraz wykonania umowy na świadczenie Usług oraz innych
  wzajemnych stosunków będzie prawo polskie.
  g. Usługodawca oświadcza, że Użytkownikowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do
  odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni - wzór
  stosowanego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Konsument wyraża
  zgodę na świadczenie mu Usług od razu po zawarciu umowy świadczenia Usług - w takim wypadku
  konsumentowi może nie przysługiwać prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
  stosownie do brzmienia art. 38 ustawy o prawach konsumenta.


XV. Rozstrzyganie sporów

 1. W przypadku, gdy Usługodawca nie uzna reklamacji Użytkownika, będącego konsumentem, a
  konsument nie zgadza się z decyzją Usługodawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie
  do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który
  jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami odpowiednich
  przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
  1575 z późn. zm.).

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Merchantem, który nie
  jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


XVI. Obowiązywanie i rozwiązanie umowy świadczenia Usług

 1. Usługi świadczone są przez czas nieokreślony, który wywołuje skutek niezwłocznie i może zostać
  wypowiedziana przez Użytkownika innego niż Merchant ze skutkiem natychmiastowym. Zasady
  rozwiązania dla Merchanta znajdują się w Umowie Współpracy.

 2. Umowa (w tym i Regulamin) ulega natychmiastowemu rozwiązaniu względem Użytkownika innego
  niż Merchant w sytuacji:
  a) Usunięcia i nie wprowadzenia ponownie w terminie 14 dni przez tego Użytkownika karty
  płatniczej zapisanej w jego indywidualnym Koncie;
  b) rozwiązania Umowy Współpracy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą tego Użytkownika,
  c) Usunięcia Konta,
  d) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług w przypadkach, o których mowa w pkt XVII
  Regulaminu przez Użytkownika lub jego Merchanta.

 3. Umowa (w tym Regulamin) ulega natychmiastowemu rozwiązaniu względem Merchanta w sytuacji:
  a) Przewidzianej w Umowie Współpracy,
  b) Wypowiedzenia przez niego umowy o świadczenie Usług w przypadkach, o których mowa w pkt XVII Regulaminu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem w
  przypadku:
  a) Naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, dobrych
  obyczajów lub praw osób trzecich,
  b) Usunięcia Konta Użytkownika,
  c) Umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami
  prawa lub naruszających dobre obyczaje,
  d) Wykorzystania Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem przez Użytkownika,
  e) Wykorzystania Serwisu do publikacji reklam lub informacji o charakterze komercyjnym,
  f) Wykorzystaniem Serwisu na szkodę osób trzecich,
  g) Podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.

 5. Jeżeli umowa o świadczenie Usług została rozwiązana, Użytkownik ten nie może dokonać ponownej
  rejestracji bez uprzedniej zgody (potwierdzenia) Usługodawcy.


XVII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 01.01.2021 r.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu/Polityki Prywatności w dowolnym
  terminie, z przyczyn obejmujących w szczególności:
  a) Rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Serwisu,
  b) Wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług, w szczególności wprowadzenia
  odpłatności za niektóre lub wszystkie Usługi,
  c) Zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Serwisu, w szczególności dotyczących
  urządzeń i systemu teleinformacyjnego Użytkownika,
  d) Konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie
  świadczonych Usług w tym konieczności usunięcia - o ile się pojawią - zapisów niezgodnych z
  przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa,
  e) Konieczność dostosowania świadczonych Usług lub treści Regulaminu do orzeczeń sądowych i
  decyzji administracyjnych;
  f) Dostosowanie Regulaminu do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników;
  g) Zakończenia działalności Serwisu,
  h) Zmiany danych Usługodawcy ujawnionych w niniejszym Regulaminie, w szczególności danych
  teleadresowych.

 3. Usługodawca zawiadamia o zmianie Regulaminu/Polityki Prywatności poprzez:
  a) Przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu/Polityki
  Prywatności wraz z załącznikami oraz jednolitym tekstem Regulaminu wraz z załącznikami
  pocztą elektroniczną na adres pocztowy podany w procesie rejestracji oraz
  b) Komunikat widoczny dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym wyświetla się informacja o
  zmianie Regulaminu wraz z załącznikami oraz link do treści nowego lub treść dokonanych zmian;
  c) Umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu lub załączników do niego w Serwisie;

 4. Zmiany wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia udostępnienia zmienionego tekstu
  Regulaminu/załączników co najmniej w sposób wskazany w ust. 3 lit b) i c) powyżej. Korzystanie przez
  Użytkownika z Serwisu, po wprowadzeniu tych zmian i po upływie ww. okresu równoznaczne jest z
  wyrażeniem dla nich akceptacji.

 5. Użytkownicy mogą rozwiązać niezwłocznie, poprzez wypowiedzenie i w terminie, o którym mowa w
  ust. 4 powyżej, umowę o świadczenie Usług (więc i również Regulaminu) poprzez złożenie
  stosownego wypowiedzenia, co spowoduje również automatyczną likwidacją Konta - w przypadku
  gdy oświadczenie składa Merchant, automatyczna likwidacja Konta dotyczy również Kont wszystkich
  jego Użytkowników.

 6. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu i załączników do niego jest
  język polski.

 7. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, jednak niniejsze
  Postanowienie nie skutkuje wyłączeniem swobody stron w zakresie wyboru prawa właściwego dla
  zobowiązań umownych.

 8. W przypadku gdy niniejszy Regulamin będzie sprzeczny z Polityką Prywatności należy stosować tą
  Politykę Prywatności.

 9. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług powoduje wygaśnięcie związania danego Użytkownika
  którego rozwiązanie to dotyczy (w tym poprzez jego Merchanta) postanowieniami niniejszego
  Regulaminu i załączników do niego.

 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa, w tym w szczególności:
  a) Ustawa,
  b) Ustawa o usługach płatniczych,
  c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
  d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344
  ze zm.);
  e) Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);
  f) Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
  g) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
  Rozporządzenie o Ochronie Danych) Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

 11. Następujące dokumenty stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:
  - Załącznik nr 1 - Aktualnie obowiązująca Polityka Prywatności.
  - Załącznik nr 2 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług.

Instapay Logo

© 2020 Cashless Solutions sp. z o.o, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy,

KRS:0000792621; NIP: 7162826863

Facebook icon

© 2020 Cashless Solutions sp. z o.o, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy,

KRS:0000792621; NIP: 7162826863